top of page

Millainen oppija sinä olet?

Päivitetty: 22. maalisk.

Me ihmiset olemme oppijoina kovin erilaisia, ainakin jos uskomme aiheesta tehtyihin lukemattomiin tutkimuksiin.


Maallikkona, joskin psykologian ja pedagogiikan intohimoisena harrastajana, en tietenkään voi ottaa kovin painavaa kantaa näihin, usein tieteellisiin tutkimuksiin perustuviin tuloksiin, tai siihen, miten ne peilautuvat liikesuorituksen, esim. golfswingin oppimiseen. Allekirjoitan pitkän, yli 40 vuotisen kokemukseni pohjalta kuitenkin sen, että jokainen oppii omalla tavallaan.

Koska aihe hyvin merkityksellinen ja tärkeä, mutta samalla kovin laaja ja monisyinen, keskityn tässä vain muutamaan sellaiseen seikkaan, jotka ovat mielestäni jääneet aivan liian vähälle huomiolle swingin opetuksessa. Asioita, joihin olen valmentajaurani aikana perehtynyt ja joita olen opetuksessani kehittänyt. Käyttämäni esimerkit liittyvät swing-tekniikan oppimiseen ja erityisesti sen oppimisnopeuteen.


Otetaanko riittävästi huomioon pelaajalle itselleen ominaiset tavat oppia?


Omalta osaltani pohdin aika ajoin seuraavia seikkoja ja uskon muidenkin valmentajien tekevän samoin:


- Pystynkö riittävästi ottamaan huomioon pelaajalle itselleen ominaiset tavat oppia.

- Löydänkö kullekin oppilaalle juuri hänelle sopivimman ja parhaan mahdollisen tavan oppia uusia asioita?

- Onko minulla riittävästi tietoa tutkimuksiin perustuvista oppimistavoista?

- Saanko valmennettavan sisäistämään metodin, jollaista hän ei ole aiemmin kokeillut?

- Onko minulla varastossa riittävästi metodeja hyvään ja tulokselliseen valmentamiseen?

- Onko valmentamisen aina oltava vuorovaikutteista?

- Opetanko swingiä, sen teoriaa, teknisiä yksityiskohtia, vai opetanko oppilaitani oppimaan oikean ja paremman swingliikkeen?

- Mikä on valmentajan tehtävä ja rooli golfin opettamisessa ja mikä pelaajan?


Aloitan aiheen purkamisen todeten, että meillä kaikilla on sisällämme paljon enemmän potentiaalia kuin mitä rohkenemme kuvitellakaan.

Olen kuullut sanottavan myös, että mikäli opettajat olisivat taitavampia, he saisivat oppilaansa oppimaan huomattavasti enemmän, nopeammin ja paremmin. Toki tulosten arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon myös harjoittelijan lähtötaso ja motivaatio.


Yleistän ja jaan valmennuksessani käyneet pelaajat karkeasti kolmeen kategoriaan:


1. Pelaajat, jotka haluavat tietää mahdollisimman paljon teoriaa, lukuja, asteita, prosentteja ja pieniä yksityiskohtia. Vastaan kysymyksiin polvilumpion asennosta swingin eri kohdissa, lasken painojakauman prosentteja backswingin puolessa välissä ja huipulla, selvitän hartioiden ja lantion asteluvut vähän ennen osumaa ja osumahetkellä. Jatkan näyttämällä, mihin linjaan sijoittuu vasen suoliluu suhteessa kehon painopisteeseen, millä osumakulmalla rautaysi tulee osumaan jne. Tämän ryhmän pelaajien on saatava harjoitteluun tuekseen runsaasti teoriaa, spekulaatioita sekä paljon kokeiluja ja pohdintaa. Nämä pelaajat haluavat hahmottaa swingin kokonaisuutena ja tietää teknisen palapelin osat prosessikaaviona.


Näille pelaajille on tärkeää kuunnella, analysoida, ajatella, miettiä ja mutustella asioita. He eivät ole niinkään kiinnostuneita mielikuvista, kielikuvista, valmentajan osakokonaisuuksien tai lopullisen suorituksen näytöistä ja niiden matkimisesta. Yksityiskohtainen ja tarkka oman swingin videoanalyysi sekä vertailu mallisuoritukseen on heille sopiva tapa kehittää swingiään.


2. Pelaajat, jotka eivät juurikaan halua kuulla heidän mielestään vaikeaselkoista teoriapuhetta, eivätkä ole juurikaan kiinnostuneita siitä, mitä he eivät vielä ole osanneet. Heistä sellaisten asioiden läpikäyminen on vain ajan tuhlaamista, pois käytännön harjoittelusta. Heitä ei siis niinkään kiinnosta, mitä tekniikka tarkalleen pitää sisällään. Heille pääasia on vain oppia tekemään tekniikka oikein.

Nämä pelaajat seuraavat silmä tarkkana valmentajan mallinäyttöjä, pitävät näkemästään ja haluavat eläytyä matkimiseen. Harjoitustilanteessa vaikuttaa siltä, etteivät he kauhean tarkkaan miettisi, mitä suorituksessa ihan tarkalleen tapahtuu tai ei tapahdu. He toivovat toistuvia näyttöjä ja katsovat myös mielellään omia swingejään videolta. Mielikuvat ja tunne oikeasta liikeradasta ovat heille tärkeässä roolissa, joten heidän kanssaan keskityn niihin seikkoihin.


3. Pelaajat, jotka haluavat ensisijaisesti tiedostaa omat puutteensa ja virheensä, ennen kuin heistä on viisasta tai edes mahdollista lähteä opettelemaan niistä pois. Vasta vääränlaisen liikeradan, tai liikkeen ymmärtäminen antaa heille mahdollisuuden oppia jotain uutta ja erilaista. Oikeiden asioiden kuuleminen kiinnostaa heitä kovasti, mutta oikean tekniikan mallista matkiminen ja eläytyminen on heille aluksi hyvin vaikeaa ja epämiellyttävää. Valmentajan näkökulmasta vaikuttaa siltä, että väärät uskomukset (virheet ja puutteet) ovat päällimmäisenä mielessä, jolloin ensin täytyy saada tilaa oikeille ja hyville asioille.


Nämä pelaajat haluavat ensisijaisesti päästä eroon virheistään ja haasteistaan. Eläytyminen, mallisuoritusten matkiminen ja uuteen heittäytyminen on heille aluksi hyvin haastavaa. Heille on helpompaa, kun valmentaja ohjaa ja avustaa ”rohkeasti kädestä pitäen”. Kun myöhemmin virheellisistä uskomuksista ja turhista "lukoista" on päästy eroon, alkaa pelaajalla uudenlainen "elämä ja riemu". Moni ihmettelee, miten oppiminen voi olla näin helppoa. Heistä tuntuu epätodelliselta, että swingatessa voi vapaasti ja rennosti olla ja liikkua. Tämän ryhmän pelaajille positiivinen korjaus ja kannustaminen ovat valmennuksen keskiössä.


Miten tässä sitten pitäisi toimia? Onko mahdollista toteuttaa sellaista opetusta josta oppilas pitäisi, jota ymmärtäisi ja jolla hän parhaiten oppisi?


Golflyönti on liikesuoritus, joten lähtökohtana on, että sitä opetetaan ja opitaan samoilla periaatteilla ja metodeilla kuin mitä tahansa motorista taitoa. Käytännön liikesuorituksia ei vieläkään opita kovin hyvin kirjojen teorioista, kuuntelemalla tai laitteiden lukemista. Liikkeen oppimista ei voi ulkoistaa, eikä sitä voi ulkoa opetella.

Jos haluaa itselleen todella hyvän swingin, ei kovin paljon liikkumavaraa ja tilaa erilaisille kompromisseille ole. Harjoitteluun käytettävä aikakin on useilla kovin rajallinen. Monikaan ei pysty sitoutumaan pitkäjänteisesti opettelemaan uusia asioita ja oppimistapoja valmentajan kanssa.


Valmentajan tehtävänä on kyselemällä tai tunneälyynsä luottaen pystyttävä käyttämään pääasiassa sellaista opetustapaa, jolla pelaaja todennäköisesti oppii parhaiten ja tarvittaessa myös kohtuullisen nopeasti

Taitava ja kokenut valmentaja osaa suhteuttaa harjoiteltavien asioiden määrän sopivaksi siten, ettei opittavaa ole kerralla liikaa, ettei oppiminen ja opettelu ole liian vaikeaa ja ettei pelaajan pelaaminen mene muutoksista sekaisin. Asiantuntemuksensa lisäksi valmentaja ottaa huomioon myös oppilaan omat tavoitteet ja mahdollisen fyysisen potentiaalin.


Jokainen voi oppia hyvän swing-tekniikan


Jokainen edellä mainitsemieni pelaajaryhmien golfari voi oppia hyvän swingin. Valmentajan tehtävänä on kyselemällä tai tunneälyynsä luottaen pystyttävä käyttämään pääasiassa sellaista opetustapaa, jolla pelaaja todennäköisesti oppii parhaiten ja tarvittaessa myös kohtuullisen nopeasti.

Sanotaankin, että hyvällä valmentajalla on oma metodi, parhailla useita. Hyvä valmentaja aistii ja huomaa nopeasti toimiiko valittu tapa vai onko syytä vaihtaa toiseen.


Suurin ero on oppimisnopeudessa.


Suurin ero pelaajatyyppien kehittymisessä on oppimisnopeudessa. Millainen pelaaja lähtökohtaisesti voisi oppia swingtekniikan muita nopeammin?

Oman kokemukseni mukaan nopeimmin oppivat useimmiten kakkoskategorian pelaajat, vahvan visuaalisen kyvyn omaavat ihmiset. Heillä tuntuu olevan myös hyvin kehittynyt mallioppimisen, synkkaamisen ja kehon motorinen kyky. Jos pelaajan fyysiset lähtökohdat ovat kutakuinkin riittävällä tasolla, eikä mitään sairaudesta tai kivusta johtuvaa rajoitetta ole, niin kohtalaisen lyhyetkin opetustuokiot voivat riittää erinomaisiin oppimistuloksiin.


Kädestä pitäen avustaminen ja tunne oikeasta on keskiössä!


Kuten aiemmin totesin, myös ykkös- ja kolmoskategorian pelaajat voivat oppia erinomaisen swingtekniikan. Heillä harjoitteluaikaa kuitenkin tarvitaan vähän enemmän. Tarvitaan toistoja ja pelaajalle sopivan oppimistavan järjestelmällisestä käyttöä. Myös vanhan oppimistavan haastamiselle tarvitaan oma aikansa.


Kaikki voivat siis halutessaan oppia hyvän swingin, kysymys on vain siitä, millä menetelmillä ja aikataululla se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Jos koet, että kuulut jompaankumpaan näistä pelaajatyypeistä, varaa enemmän aikaa uuden oppimiseen ja automatisoitumiseen.Muistathan, että kaiken kehittymisen takana on oma halu ja motivaatio omatoimiseen harjoitteluun. Me valmentajat annamme oikeita välineitä ja malleja oppimiselle, ohjaamme syvemmälle kehittymisen polulle ja varoitamme mahdollisista matkalla eteen tulevista

karikoista.


Loppuun tutkittua tietoa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liikuntataitoja opitaan kahdella tavalla:- Tietoista oppimista tapahtuu, kun tavoite ja harjoitussuunnitelma on selkeä ja valmentaja ohjeistaa oppimista antaen myös ohjaavaa palautetta.

- Tiedostamatonta oppimista tapahtuu kuin itsestään, usein matkimalla.


Liikehallintaa vahvistettaessa tarvitaan molempia oppimisen tapoja. Itsenäisessä harjoittelussa mielikuvat toimivat paremmin kuin itsensä kriittinen tarkkailu.


Tuhansien toistojen myötä tekniikka pitäisi osata automaattisesti. Systemaattisen harjoittelun ja lukuisten toistojen tarkoituksena on se, ettei pelatessa tarvitse miettiä tekniikka vaan voi luottaa siihen, että liikeradat ovat automatisoituneet.


Koska tiedostamattoman oppimisen merkitys liikuntataitojen oppimisessa on suuri, tulee valmentajan muokata olosuhteita ja välineitä siten, että harjoittelu itsessään kehittää pelaajaa.


Valmentajan tulisi uskaltaa välillä olla valmentamatta ja antaa oppimisen tapahtua.

Urheilijan puolestaan kannattaa pyrkiä välillä harjoittelemaan ilman tietoista mieltä, luottaen kehon ja lihasmuistin toimintaan.


Turkka Stenlund

PGA Pro, LO, GVT

Bodyswing Golf Academy

Perustaja, pääopettajaTurkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin ammattivalmentajana yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.


Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana. Lisää tietoa ja tarkempi CV
Osta Opi Bodyswing-kirja, joka kertoo golfin perusteorian ja antaa konkreettiset ja yksinkertaistetut käytännön vinkit, miten voit oppia hyvän lajitekniikan, Bodyswingin.

KIRJATILAUKSET SUORAAN OPETTAJALTA: proturkka (at) gmail.com

Hinta: 25e + postikulu 9.80e Yht. 34.80e
25 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page